AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Successierechten

Sinds 1 januari 2015 int het Vlaams Gewest ook de successierechten. Varu's fiscale adviseur Geert Peeters heeft de belangrijkste wijzigingen in de erf- en schenkbelasting voor u op een rijtje gezet

Tot einde 2014 was de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) bevoegd voor de inning van de successie- en registratierechten. Het Vlaamse Gewest was reeds bevoegd voor de tarifering en de berekeningswijze, en nu komt sinds 1 januari 2015 de inning erbij. Deze verandering geldt enkel voor het Vlaamse Gewest. De FOD blijft bevoegd voor de inning in het Brusselse en Waalse Gewest.

 

Terminologie

Naar Nederlands voorbeeld zijn de termen ‘successierecht’ en ‘recht van overgang’ opgegaan in de algemene term : ‘erfbelasting’.

De schenkingsrechten heten per analogie ‘schenkbelasting’.

 Aanslagbiljet

Sinds 1 januari 2015 is het wetboek van de Vlaamse Successierechten geïntegreerd in het VCF, de Vlaamse Codex Fiscaliteit, die de gewestbelastingen omvat waarvoor het Vlaamse gewest bevoegd is, zoals onder meer de verkeersbelasting en de onroerende voorheffing.

 

Teneinde alle Vlaamse Gewestbelastingen op dezelfde manier te innen, zal voor de verschuldigde erfbelasting geen uitnodiging tot betaling meer volgen, maar wel een aanslagbiljet (zoals we kennen van de onroerende voorheffing en de PB), met:

  • een kohiernummer wat steeds als referentie moet gebruikt worden
  • een vaste betalingstermijn van twee maanden
  • een bezwaartijd (de mogelijkheid om in beroep te gaan indien men niet akkoord is) van drie maanden
  • het aanslagjaar is het jaar van overlijden

 Aangifte van nalatenschap

Voor de aangifte van nalatenschap voorziet het VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst, een standaardformulier dat sinds 1 januari verplicht gehanteerd moet worden.

Dit formulier kan je terugvinden als volgt:

  • www.belastingen.vlaanderen.be klik rechts bovenaan op ‘Formulieren
  • klik het vierde veld ‘erfbelasting’ aan
  • selecteer het bovenste document ‘formulier aangifte van nalatenschap na overlijden’
  • je kan dit invullen, afdrukken en ondertekenen

De aangifte moet je verzenden naar VLABEL, Vaartstraat 16, 9300 Aalst en niet meer naar het fiscale kantoor in de omgeving van de laatste woonplaats van de overledene.

 Attest van erfopvolging

Voor de uitreiking van een attest van erfopvolging blijft echter de FOD bevoegd, en moet je geen contact opnemen met het Vlabel in Aalst, maar kan je de lokale administratie van de FOD in je buurt raadplegen.

In een aantal gevallen, waarbij er bijvoorbeeld een testament of een huwelijkscontract moet geïnterpreteerd worden, blijft het aanstellen van een notaris verplicht.

Hogere boetes

Een belangrijke wijziging betreft de boetes bij laattijdige indiening.

Tot einde 2014 werd er slechts een forfait van 25,- euro (vaak verminderd tot 2,5 euro) aangerekend per erfgenaam indien de aangifte niet meer dan een maand te laat werd ingediend.

 

Deze boetes zijn nu fors verhoogd met als minimum 5% van de verschuldigde erfbelasting tot 20% ervan.

Bovendien betaal je nu ook een boete van minstens 1% van de verschuldigde erfbelasting als je tijdig een gemotiveerd uitstel van aangifte hebt aangevraagd.

Een aanvraag tot uitstel gebeurt vaak bij meer complexe aangiftes, wanneer bijvoorbeeld goederen uit de nalatenschap in het buitenland aanwezig zijn, erfgenamen in het buitenland wonen, de erfgenamen nog opgespoord moeten worden, er onmin heerst tussen erfgenamen enzovoort.

 Een overzicht:

 

 erfbelasting tabel

 

Dit betekent een  zware sanctie, te meer daar de erfgenamen gebonden zijn aan een termijn van vier maanden (voor een overlijden in België) ter indiening van de aangifte terwijl de fiscus zelf tot vijf jaar de tijd heeft om de aanslag te vestigen of aan te vullen…

Het aantal gevallen waarbij uitstel tot aangifte zal gevraagd worden zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen gezien de toenemende complexiteit en internationalisering van nalatenschappen, waarbij dus een verhoging van de verschuldigde erfbelasting onvermijdelijk wordt….

Bovendien kan je de boetes nu niet meer voorkomen door tijdig een provisie aan erfbelasting te storten…

Forfait voor begrafeniskosten en andere schulden

Sinds 1 januari 2015 kan je als erfgenaam ook kiezen voor een forfait voor de zogenaamde ‘passiefstukken’, dat zijn de facturen die in mindering kunnen gebracht worden van het belastbaar bedrag voor erfbelasting.

Er zijn twee forfaits voorzien voor twee categorieën kosten:

  • 6.000 euro voor de begrafeniskosten, zoals de factuur van de begrafenisondernemer, deze van de koffietafel,de grafzerk, etc
  • 1.500 euro voor medische kosten (zoals ziekenhuiskosten, rusthuisfactuur, honoraria artsen, ambulance, etc) en huishoudelijke kosten (zoals nutsvoorzieningen, telefonie etc)

Deze forfaits worden jaarlijks geïndexeerd.

Indien je meer kosten kan aantonen dan de bedragen van één van deze forfaits, kan je steeds, zoals vroeger, een ander en hoger bedrag aangeven, maar vergeet dan niet de facturen en de betalingsbewijzen toe te voegen als bijlage van de aangifte. 

Aanslagbiljet ook voor schenkingen

Ook de inning van de schenkbelasting zal verloopt 1 januari 2015 via een aanslagbiljet.

Bij de registratie van een bankgift bijvoorbeeld moet dan niet meer onmiddellijk betaald worden bij de registratie zelf, maar wordt er na de registratie een aanslagbiljet verzonden op basis waarvan de schenkbelasting binnen de aangeduide termijn kan betaald worden. Je moet dus niet meer met een bankcheque naar je registratiekantoor, want je kan later betalen bij ontvangst van de aanslag.

 

Meer weten? http://www.notaris.be/erven-schenken/

 

 

 

 

Terug naar dossiers

varu banner3